Wearing Mama's shoes. As you do.

Wearing Mama's shoes. As you do.